Preporuke za liječenje koagulopatije u kirurškim strukama

Preporuke za liječenje koagulopatije u kirurškim strukama

Nove spoznaje o patofiziologiji koagulacijskih poremećaja u kirurgiji, a posebno u traumatologiji i porodništvu, nalažu nove pristupe dijagnostici i liječenju.
Svrha je izrade ovih smjernica iznijeti suvremena znanja o tom problemu potkrijepljena kvalitetnim dokazima te omogućiti liječniku lakše integriranje stečenog znanja u kliničku praksu.
Smatramo da će primjena ovih smjernica poboljšati učinkovitost i kvalitetu liječenja bolesnika te smanjiti uporabu nedokazanih, neodgovarajućih i neracionalnih postupaka u kliničkoj praksi.
Kliničke smjernice pisane su stručno, korektno, praktično, a svi lijekovi i terapijski modaliteti navedeni u smjernicama dostupni su u našem zdravstvenom sustavu, sastavni su dio specijalističke edukacije i kliničke rutine, te s tog aspekta ne postoji ograničenje za njihovo usvajanje i provođenje u praksi. 

Detaljniju analizu i preporuke možete naći u priloženom PDF dokumentu